Normes de participació Fira de Mostres 2011


NORMES DE PARTICIPACIÓ FIRA DE MOSTRES D’AMPOSTA

SOL·LICITUD D’ESPAI I DE SERVEIS

Emplenar la sol·licitud d’inscripció és condició indispensable per poder participar en la Fira de Mostres, on s’han d’especificar totes les dades referents a l’empresa sol·licitant i les corresponents a la seva participació d’acord amb les previsions d’ocupació d’espai.

Les rebudes abans del dia 15 d’octubre tindran opció a la reserva d’espai ocupat a l’edició anterior, sempre d’acord amb els criteris que s’estableixin des del Comitè Organitzador vers una possible sectorització. Les sol·licituds rebudes fora d’aquest termini, seran ateses en funció de l’espai disponible.

El Comitè Organitzador podrà seleccionar les empreses expositores, així com l’adjudicació de l’espai que consideri oportú o canviar-ne la situació per atendre millor la distribució dels sectors representats i determinar si s’ajusten o no a les condicions establertes. Es reserva en tot moment el dret d’admissió.

El termini de presentació de sol·licituds de participació s’acabarà el 11 de novembre de 2011.

 

CONTRACTACIÓ D’ESTAND

L´import de l’estand prefabricat inclou, a més de l’espai lliure, els següents elements: moqueta, parets laterals i de fons, endoll, il·luminació i un rètol en lletra estàndard segons el croquis que s’adjunta.

Els preus indicats inclouen, a més, les despeses de connexió elèctrica i consum fins un màxim de 1.100 W. Tots els estands hauran de tenir el corresponent interruptor diferencial i magnetotèrmic. En el full d’inscripció s’haurà d’indicar la potència necessària. La contractació de cada 1.000 W. superiors als 1.100 W. ja inclosos, tenen un preu complementari.

 

ADJUDICACIÓ D’ESPAI I FORMA DE PAGAMENT:

L’adjudicació d’espai no serà efectiva fins que no s’hagi liquidat la totalitat de l´import amb la totalitat dels serveis contractats. La distribució dels pagaments serà la següent:

1er pagament a l’adjudicació de l’estand ( 50% ).

2on pagament abans de començar la Fira.

Les adjudicacions realitzades a partir de la data final d’admissió de les sol·licituds ( 12 de novembre ) devengaran l’import total per tots dos conceptes abans de començar la Fira.

Si no es fan efectius els pagaments en els terminis fixats, l’expositor no podrà instal·lar-se i perdrà la quantitat ja lliurada.

La renúncia per part de l’expositor a participar a la Fira una vegada satisfet algun import per l’espai reservat, no implicarà la devolució de la quantitat lliurada.

CONTRACTACIÓ DE SERVEIS

Pel que fa al lloguer de mobiliari  complements, l’organització o bé la Fira no es fa responsable de l’estat dels materials subministrats ni dels terminis d’entrega, atès que només actua com a mitjancer entre l’expositor i l’empresa de muntatge. Tanmateix, l’organització vetllarà per la millor qualitat possible d’aquest servei.

 

 

INVITACIONS I PASSIS

Cada expositor tindrà dret a 100 invitacions gratuïtes, a passis per al personal en funció dels m2 contractats. En cas de desitjar més invitacions, podrà adquirir-les amb el 50% de descompte sobre el preu de venda.

 

MUNTATGE I DESMUNTATGE

Els estands es podran començar a muntar a partir del dia 19 de desembre i hauran d’estar totalment acabats abans de les 12 hores del dia  3 de desembre.

Es comptarà amb un servei de vigilància. La Fira no es responsabilitzarà de cap material que sigui dipositat en el recinte firal abans del dia 1 de desembre.

Es prohibeix la cessió o sotsarrendament d’estands o espais al recinte firal.

Queda prohibida l’exposició de productes que, per la seva naturalesa puguin molestar els altres expositors o el públic en general i, en especial, productes perillosos, insalubres o que puguin deteriorar les instal·lacions.

 

Resta totalment prohibit clavar claus, pintar i qualsevol manipulació que pugui alterar l’estat en què van ésser lliurats els estands.

L’exposició de productes queda limitada a  l’interior de l’estand o de l’espai contractat, quedant prohibida la deambulació de reclams publicitaris pel recinte firal.

El personal responsable de la Fira pot inspeccionar en qualsevol moment les instal·lacions dels estands, per tal de comprovar si s’ajusten a les prescripcions reglamentàries.

El desmuntatge dels estands es podrà iniciar a partir de les 8 hores del dia 9 de desembre de 2011.

ASSEGURANÇA I SEGURETAT

  En els preus de tarifa s’inclou una assegurança per a tots els expositors d’incendis i robatori, fins un valor màxim de material exposat de 1202 €.

Els expositors que desitgin ampliar la cobertura del seu estand, tenen la possibilitat de contractar una ampliació amb la Corredoria d’Assegurances on Fira Amposta té contractada l’assegurança esmentada.

L’organització establirà, durant la Fira, un servei de vigilància que tindrà major intensitat durant la nit. Els participants es responsabilitzaran dels seus estands i instal·lacions durant les hores de visita. El servei de vigilància finalitzarà 24 hores després d’acabar-se la Fira.

S’exclouen els danys per fenòmens atmosfèrics i/o climàtics i robatori als expositors situats al aire lliure. S’exclou el furt per a tots els expositors. 

PUBLICITAT I MEGAFONIA

Solament es permetrà la publicitat a l’interior de l’espai ocupat per l’expositor i no es permet cap mena de publicitat que vagi en contra de les disposicions legals i els bons costums, de caràcter polític o ideològic o que es realitzi mitjançant demostracions que puguin afectar les persones expositores, els visitants, etc.

La Fira disposa d’un servei de megafonia general per  donar informació del certamen, així com per a l’emissió de falques publicitàries, prèvia contractació amb l’empresa adjudicatària del servei. Es prohibeix utilitzar megafonia particular.

La Fira es reserva el dret de fotografiar o filmar les instal·lacions i productes exposats per reproduir-los en les seves publicacions o mitjans de comunicació.

 

CATÀLEG OFICIAL

La Fira edita un programa - catàleg del certamen. La inscripció per als expositors és totalment gratuïta i es recolliran el màxim de dades referents a l’empresa, l’activitat, la situació al recinte, marques que representa, plànols generals, etc. El catàleg restarà tancat el dia 18 de novembre. Qualsevulla informació rebuda per Fira Amposta per ser inclosa en el catàleg posterior a aquesta data, no serà inclosa.

ORDRE INTERN I ACCEPTACIÓ

El Comitè Organitzador està autoritzat, en cas de força major, o per causes que l’obliguen en la seva actuació i de les quals no en sigui responsable, a ajornar, perllongar o suspendre la Fira, així com modificar les assignacions numèriques dels estands.

Els expositors no podran deslligar-se del contracte ni reclamar compensacions per danys i perjudicis. Una vegada començada la Fira no es tornaran els preus abonats pels expositors.

La signatura de la sol·licitud d’inscripció implica que el/la peticionari/a accepta plenament aquestes normes de participació que, pel que fa a les persones expositores i en la part que els és d’aplicació, constitueixen el plec de condicions de la contractació.

 

 

INFORMACIÓ

Tel: 977 701 739 –Fax: 977 701 650.

E-mail: info@firaamposta.cat

 

 

 

 

Amposta, setembre de  2011

 

Descarregar normes de participació en format PDF 


 

Ajuntament d´Amposta (Fira Amposta) · Recinte Firal Terres de l´Ebre · C. Sebastià Juan Arbó, s/n

Tel. 977 701 739 · Fax 977 701 650 · fira@amposta.cat

Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies